728 x 90

تظاهرات گسترده مردم

ناصر خیرالهی هنگام اعدام، شعار مرگ بر خامنه‌ای سرداد

-

 اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندهای جنایتکار
اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندهای جنایتکار
بنا‌به گزارشهای دریافتی یکی از زندانیانی که روز چهارشنبه هفته گذشته به همراه پنج زندانی دیگر اعدام شد، ناصر خیرالهی نام داشت و 49ساله بود. به گفته شاهدان هنگامی که او به سوی طناب دار برده می‌شد دائم شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌داد. این زندانی تا روز اعدامش در زندانهای مختلف از جمله آگاهی اصفهان، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رژیم، زندان اصفهان، زندان اوین و زندان گوهردشت کرج به‌سر برد. به گفته خانواده‌اش او با ارگانهای اطلاعاتی رژیم همکاری می‌کرد ولی وقتی که به جنایات آخوندها پی برد، از همکاری با آنها سر باز زد و اقدام به افشای جنایتهای آنها کرد که در سال 82دستگیر شد.