728 x 90

کشاورزان چابهار در برابر فرمانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند

تجمع اعتراضی کشاورزان
تجمع اعتراضی کشاورزان
کشاورزان زحمتکش چا بهار در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند و نسبت به تأمین نبودن سوخت اعتراض نمودند. تجمع کنندگان از روستاهای مختلف چا بهار در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. آنها گفتند «کاهش میزان سوخت از دو هزار و 200 لیتر در هر دوره به 400 لیتر، موتور پمپهای کشاورزی و ادوات موجود را تامین نمی کند و ما را با مشکل جدی روبرو کرده است».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7286e39c-2607-4e0c-a19a-675f9871772a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات