728 x 90

دکتر عدنان دلیمی شایعه تمایل به دیدار با احمدی نژاد را رد کرد

عدنان الدلیمی
عدنان الدلیمی
دکتر عدنان دلیمی رهبر جبهه توافق عراق شایعه رسانه ها مبنی بر اینکه وی بدنبال دیدار با احمدی نژاد بوده را تکذیب کرد و آنرا یک افترا توصیف نمود. تلویزیون بغداد روز گذشته ضمن پخش این خبر به نقل از دکتر عدنان دلیمی گفت : خبر برخی رسانه ها مبنی بر اینکه من دنبال دیدار با احمدی نژاد رئیس جمهور رژیم ایران هستم صحت ندارد. دلیمی گفت وی اساساً دنبال دیدار با احمدی نژاد نیست و این اخبار تنها یک افتراست و موضع جبهه توافق در رابطه با دخالت رژیم ایران در امور عراق روشن است و باید از احمدی نژاد تعهد مشخصی حول دخالت مستمر این رژیم در عراق گرفته شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6f03a384-cfd3-4430-a143-493b891f4be3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات