728 x 90

معاون وزیر کشور کابینه آخوند روحانی: ۱۰تا ۱۲میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند

بیکاری جوانان ایرانی
بیکاری جوانان ایرانی
تقی‌رستم وندی معاون وزیر کشور کابینه آخوند روحانی به 12میلیون نفر زیر خط فقر اعتراف کرد.
وی که رئیس سازمان امور اجتماعی رژیم نیز هست طی سخنانی در وزارت کشور رژیم گفت: ‌10تا 12میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ بیکاری حدود 12درصد است که این نرخ بین جوانان به 24درصد می‌رسد؛ 19میلیون نفر با مشکل بد مسکنی مواجه هستند؛ 8درصد از تولید ناخالص ملی در تصادفات از بین می‌رود؛ نیم میلیون نفر مجروح و 40هزار نفر معلول به‌دلیل تصادفات رانندگی داریم. هشت و نیم میلیون نفر در مناطق مرزی با مشکلات زیرساختی و در دو دهه اخیر با خشکسالی و مهاجرت مواجه هستند که درگیر شدن آنها در چرخه‌ای از آسیب‌های اجتماعی و شهرنشینی آشفته، نتیجه این مهاجرت بوده است.

وی افزود:‌ «ما رتبه اول بیماریهای قلبی عروقی را در جهان داریم. طبق تحقیقات وزارت بهداشت در سال 94، بیش از 23درصد مردم با یکی از اختلالات خلقی و روانی درگیر بودند.

رستم‌وندی به وخیم بودن وضعیت قضاییه رژیم اعتراف کرد و گفت: « کشور ژاپن با 130میلیون جمعیت، 70هزار زندانی دارد اما تعداد زندانیان در ایران 220هزار نفر به‌صورت ثابت است. حجم پرونده‌های قضایی در کشور زیاد است؛ 15میلیون پرونده قضایی وجود داشته و ۵.۵تا 6میلیون پرونده قضایی جدید در گردش داریم؛ حدود 800هزار پرونده نزاع و خشونت داریم و سالانه به 500هزار پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانواده رسیدگی می‌شود.

خاطرنشان می شود شهریو ماه سال جاری پرویز فتاح رئیس کمیته چپاولگر موسوم به امداد خمینی به وجود ۲۰میلیون نفر زیرخط فقر طبق شاخصهای جهانی اعتراف کرد.