728 x 90

اعتراف مرکز آمار ایران: ۲۹درصد جوانان ۲۴-۱۵ساله در استانها بیکار هستند

بیکاری در ایران
بیکاری در ایران
مرکز آمار ایران طی گزارشی اعتراف کرد نرخ بیکاری جمعیت ۲۴-۱۵ساله در استانها نشان می‌دهد که در سال ۹۵ حدود ۲۹/۲درصد از جمعیت فعال ۲۴-۱۵ساله در استانها بیکار بوده‌اند. این نرخ برای مردان و زنان به ترتیب ۲۵.۴درصد و ۴۴/۲درصد بوده است. هم‌چنین این نسبت در نقاط شهری ۳۲/۳درصد و در نقاط روستایی ۲۲/۵درصد بوده است. بین استانهای کشوری، استان چهارمحال و بختیاری با ۴۱/۳درصد و استان زنجان با ۲۲.۲درصد به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵-۲۴ساله را داشته‌اند. بالاترین و پایین‌ترین این نرخ در نقاط شهری استانها به ترتیب مربوط به استان ایلام با ۴۸درصد و استان یزد با ۲۴/۹درصد بوده است. در نقاط روستایی بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری در این جمعیت به ترتیب مربوط به استانهای چهارمحال و بختیاری با ۳۹/۹درصد و استان زنجان با ۱۰/۸درصد بوده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات