728 x 90

اعتراف مرکز آمار ایران: ۲۹درصد جوانان ۲۴-۱۵ساله در استانها بیکار هستند

بیکاری در ایران
بیکاری در ایران
مرکز آمار ایران طی گزارشی اعتراف کرد نرخ بیکاری جمعیت ۲۴-۱۵ساله در استانها نشان می‌دهد که در سال ۹۵ حدود ۲۹/۲درصد از جمعیت فعال ۲۴-۱۵ساله در استانها بیکار بوده‌اند. این نرخ برای مردان و زنان به ترتیب ۲۵.۴درصد و ۴۴/۲درصد بوده است. هم‌چنین این نسبت در نقاط شهری ۳۲/۳درصد و در نقاط روستایی ۲۲/۵درصد بوده است. بین استانهای کشوری، استان چهارمحال و بختیاری با ۴۱/۳درصد و استان زنجان با ۲۲.۲درصد به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵-۲۴ساله را داشته‌اند. بالاترین و پایین‌ترین این نرخ در نقاط شهری استانها به ترتیب مربوط به استان ایلام با ۴۸درصد و استان یزد با ۲۴/۹درصد بوده است. در نقاط روستایی بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری در این جمعیت به ترتیب مربوط به استانهای چهارمحال و بختیاری با ۳۹/۹درصد و استان زنجان با ۱۰/۸درصد بوده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f586f4ff-0bd3-4504-b261-ec1c0aee946d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات