728 x 90

تحصن زندانیان سیاسی بند ۸زندان اوین در هواخوری زندان

زندان اوین
زندان اوین
تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین محبوس در بند ۸ زندان بدنام اوین در اعتراض به احکام ظالمانه زندان و عدم آزادی خود و نیز در اعتراض به نارسایی‌های بهداشتی و غذایی زندان در هواخوری زندان دست به تحص زدند و حاضر به رفتن به بند خود نیستند.

این زندانیان که تعدادی از آنان احکام زندانشان تمام شده است درخواست رسیدگی به پرونده خود را دارند اما کسی نیست که به خواسته زندانیان پاسخ بدهد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/96ec4eb1-6bd4-413d-9924-0692cb008c3a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات