728 x 90

فراخوان به تجمع غارت‌شدگان در تهران

فراخوان به تجمع غارت‌شدگان در تهران
فراخوان به تجمع غارت‌شدگان در تهران
امروز شنبه 6 آبان‌ماه 96 غارت‌شدگان برای تجمع بزرگ در تهران فراخوان دادند.
در این تجمع غارت‌شدگان مؤسسه البرز ایرانیان (آرمان) و مؤسسه کاسپین شرکت می‌کنند.

بنا‌ به این فراخوان زمان تجمع ساعت 10 صبح روز 7آبان در مقابل کاخ دادگستری در تهران است.