728 x 90

مصاحبه خانم دولت نوروزی درباره گزارش گزارشگر ویژه ملل‌متحد در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی

خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان
خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان
باید بگویم این یکی از مهمترین و بزرگترین دستاوردهای مقاومت ایران است، به‌خصوص در عرصه بین‌المللی، این اولین بار است که موضوع قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 درکمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که مرکب است از 193کشور است مطرح می‌شود.

این ارگان بزرگترین مرجع رسیدگی به حقوق‌بشر در ایران و یا هرکشور دیگر محسوب می‌شود و می خواهم بگویم یک‌سال بعد از فراخوان رئیس‌جمهور مقاومت خانم مریم رجوی از شروع جنبش دادخواهی هم در داخل کشور و هم در سراسر کشورهای مختلف جهان می‌بینیم که این جنایت هولناک قتل‌عام زندانیان سیاسی یعنی این مقوله به عالیترین مرجع بین‌المللی کشیده شده است.

اجازه بدهید همین جا اشاره کنم به گزارش خانم عاصمه جهانگیر که 25صفحه بود و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود، تأکید ویژه‌ای داشت بر اهمیت این‌که مستمراً و روزانه از طرف خانواده‌های شهدا و شاهدین بسیار گزارشات و اسناد و مدارکی که در این رابطه دریافت می‌کرد و تأکید این خانواده‌ها و خواسته‌هایشان برای این‌که یک هیأت تحقیق مستقل پیرامون این موضوع شکل بگیرد بنابراین نه تنها در این گزارش برای اولین بار ما می‌بینیم جزئیات در مورد این جنایت هولناک مطرح می‌شود بلکه در سخنرانی که ایشان در اجلاس کمیته سوم داشتند رودرروی خود مقامات رژیم آخوندی به همه این نکات و واقعیتها و این جنایت انگشت می‌گذارندواهمیت تشکیل همین کمیته مستقل که بتواند عاملان وآمران این جنایت در مقابل عدالت و درحقیقت قرار بدهد و.. مورد محاکمه بین‌المللی قراربدهد.

اگر اجازه بدهید من همین جا اشاره کنم این بیانگر پیشرفت تمام بقول معروف محصول رنجها و تلاشها و زحمات همه دست‌اندرکارانی بوده که در جمع‌آوری و گردآوری این اسناد و این شواهد در جمع‌آوری این گزارشات در طی این یک‌سال گذشته به‌طور خاص تلاشهای بسیاری را انجام دادند چه در سطح داخل کشور و چه در سطح بین اللملی، اگر باز هم اجازه بدهید همین جا می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم یکبار دیگر از همه حامیان مقاومت، از همه هموطنانمان در داخل و خارج کشور به‌خصوص خانواده‌های شهدا و شاهدین درخواست می‌کنم که به تلاشهای خودشان اضافه  کنند.

و هرگونه اطلاعات و هرگونه جزئیاتی که دارند در اختیار خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق‌بشر در ایران قرار بدهند و هم‌چنین این گزارشات را برای قسمتهای حقوق‌بشر وزارت‌خارجه کشورهای خودشان به‌ویژه دولت کانادا که آورنده اصلی قطعنامه در رابطه ه حقوق‌بشر باوضعیت ایران هست

هم‌چنین در اختیار سفارتهای خودشان در سازمان ملل در نیویورک قرار بدهند. من مطمئنم که در ادامه این تلاشها و این... قطعاً و یقینا عدالت اجرا خواهد شد و خواسته مردم ایران که در حقیقت خون این شهدا بارور شدن خون شهدا و محاکمه این جنایتکاران هست به ثمر خواهد رسید.