728 x 90

غارت‌شدگان خشمگین در اهواز شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند

غارت‌شدگان خشمگین در اهواز
غارت‌شدگان خشمگین در اهواز
بنا‌ به گزارشهای دریافتی شامگاه یکشنبه 16مهر 96؛ غارت‌شدگان خشمگین در اهواز در پی فریادهای یک مادر غارت شده، شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند.

غارت‌شدگان خشمگین بنرها را به وسط خیابان ریختند و عکس منحوس پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس را نیز که در محل بود کنده و پایمال کردند.

نیروهای ضدشورش به مردم حمله کرده و بنرها را جمع‌آوری کردند.

مردمی که شاهد این صحنه‌ها بودند شروع به هو کردن مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی کردند.

مردم شعار می‌دادند.
مأموران ضدشورش با باتون به مردم حمله‌ور شده و عده‌یی را با باتون زدند و به زنان نیز حمله‌ور شده و عده‌یی را دستگیر کردند.

غارت‌شدگان به مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی حمله کردند و مانع انتقال دستگیر ‌شدگان شدند.