728 x 90

تولید پروتئین از پر پرندگان

پژوهشگران در دانشگاه لوند در سوئد به کشف جدیدی نائل شده‌اند که به حل معضل گرسنگی و کمبود غذای آیندهٴ بشریت کمک خواهد کرد.

آنها توانسته‌اند بدون استفاده از هرگونه مادهٴ شیمیایی، از پَر پرندگان، پروتئین تولید کنند. این کشف در روند تحقیق، برای مصرف انسان است و آنها امیدوارند از سال آینده، وارد چرخهٴ تولید مواد غذایی شود.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/600d89d4-9503-4d84-80c5-cb5d6aa9d298"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات