728 x 90

سوريه,

اتحاد رزمندگان سوری

-

 -
-
تلویزیون اورینت خبر داد در پاسخ به فراخوانهای مردم برای متحد شدن رزمندگان اپوزیسیون، چندین گروه و تشکل رزمنده، اتحاد خود را زیر پرچم انقلاب و ارتش آزادی سوریه اعلام کردند.‎

خاطرنشان می‌شود شورای استان حلب طی بیانیه‌یی بر تشکیل یک ارتش متحد فراخوان داده بود. در این بیانیه آمده بود: ”ما تمامی هیأتهای انقلابی و شوراهای استانها و همچنین شوراهای محلی در تمام مناطق آزاد شده را فرا می‌خوانیم که به مسؤولیتهای خود در رابطه با مردم قیام کنند و بر تشکلهای رزمنده برای اتحاد و ادغام در یک ارتش متحد، فشار بیاورند».