728 x 90

اخبار اعتراضي,

تهران - اعتصاب رانندگان اتوبوسهای بین شهری و کارگران پیمانی بیمارستان مهدی

-

تجمع کارکنان پیمانی-آرشیو
تجمع کارکنان پیمانی-آرشیو
اعتراض کارگران پیمانی پروژه بیمارستانی در میدان توحید تهران
صبح روز چهارشنبه 22مهر 1394، کارگران پیمانی پروژه بیمارستان مهدی واقع در محدوده میدان توحید در غرب تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.
این اعتراض به‌خاطر اخراج کارگرانی که به پرداخت نشدن دو ماه حقوق معترض بودند و همچنین زورگویی‌های مدیران پروژه به کارگران بود.
گفتنی است پرداخت نشدن حقوق کارگران و تأخیرهای طولانی در دادن اضافه کاری آنها، در حالی رخ داده که طبق اعلام وزارت بهداشت رژیم و دانشگاه علوم پزشکی، که متصدی ساخت این پروژه هستند، مشکل مالی در این پروژه وجود ندارد و هزینه‌های آن سر موعد تأمین و پرداخت می‌شود.

اعتصاب در ترمینال جنوب تهران به‌خاطر افزایش مالیات اتوبوس داران
صبح روز چهارشنبه 22مهر 1394 ساعت 8، اتوبوس‌داران ترمینال جنوب تهران که به‌صورت قراردادی، پیمانی، یا درصدی با این ترمینال همکاری می‌کنند، به‌دلیل طرح افزایش 20 درصدی مالیات کرایه‌های اتوبوس‌داران، دست به اعتصاب زدند.