728 x 90

اخبار افغانستان,

دختر نوجوان افغانی، نامزد جایزه صلح "بیناد هلندی حقوق کودک"

-

عزیزه رحیم‌زاده دختر افغان
عزیزه رحیم‌زاده دختر افغان
19مهر 94 - عزیزه رحیم‌زاده دختر افغان که برای اولین بار نامزد جایزه صلح بنیاد هلندی حقوق کودک شده است به‌دلیل فعالیتهایش برای فراهم کردن فرصتهای آموزشی برای دختران خردسال و تهیه آب آشامیدنی برای ساکنان یک اردوگاه مهاجران، نامزد این جایزه شده است.

دو نامزد دیگر این جایزه از لیبریا و پورتوریکو با او در رقابت قرار می‌باشند.