728 x 90

اعدام دسته جمعي,

اعدام ۵زندانی در ارومیه

-

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه
رژیم آخوندی 5زندانی دیگر را در زندان مرکزی ارومیه بدار آویخت. این زندانیان روز سه‌شنبه 3شهریور به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند. اسامی این زندانیان والافر، فتحی، گلشنی، کریمی و قاسمی اعلام شده است.