728 x 90

اعدام دسته جمعي,

خطر اعدام قریب‌الوقوع یک زن زندانی در زندان قرچک ورامین

-

زندان قرچک ورامین
زندان قرچک ورامین
رژیم آخوندی یک زن زندانی به نام بتول کریمی 55ساله را از زندان قرچک ورامین به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل کرده است.
این زندانی که مادر سه فرزند است، 4سال است در زندانها و شکنجه‌گاههای رژیم آخوندی است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/774a98a7-b8a5-4936-939f-d44676d9968a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات