728 x 90

خانواده شهید احمد مشهدی محمد‌علی خراط

احمد مشهدی محمد‌علی خراط
احمد مشهدی محمد‌علی خراط
یکی از اقوام احمد می‌نویسد: در سال‌67 پنج ‌ماه بعد از این‌که کلیه ملاقاتها ممنوع شده بود، مادر احمد برای این‌که از فرزندش خبری بگیرد به اوین می‌رود. اما پاسداران خمینی حاضر به پاسخگویی به او نمی‌شوند و می‌گویند پدر و برادر احمد به اوین مراجعه کند.
وقتی پدر احمد به زندان مراجعه می‌کند، او را به داخل برده ضمن دادن ساک وسائل احمد خبر اعدام او را به پدرش می‌دهند، پدر احمد با شنیدن خبر شروع به اعتراض می‌کند.
پاسداران متقابلاً او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. در اثر شدت ضربات پدر احمد بی‌هوش شده و پاسداران او را با کشیدن روی زمین به بیرون زندان منتقل می‌کنند. ساک احمد در زندان ماند و بعداً توسط یکی از اقوام آنها برای خانواده آورده شد.