728 x 90

اخبار اعتراضي,

تهران - تجمع اعتراضی ساکنان محله مختاری

-

تهران - محله مختاری
تهران - محله مختاری
ساکنان محله مختاری تهران دست به یک تجمع بزرگ اعتراضی در مقابل اداره گاز زدند. این تجمع روز دوشنبه 28اردیبهشت 94 در اعتراض به بالا بودن بسیار زیاد قبضهای گاز برگزار شد.