728 x 90

اعدام دسته جمعي,

اعدام جمعی حداقل ۱۲ زندانی در زندان قزلحصار کرج

-

اعدام جمعی
اعدام جمعی
رژیم ضدبشری آخوندی در یک اعدام جمعی حداقل 12زندانی را در زندان قزلحصار کرج بدار آویخت.
اکثر اعدام شدگان زیر 30سال سن داشتند. رژیم آخوندی هنوز هیچ خبری در این رابطه منتشر نکرده است. این اعدام جمعی روز شنبه 22فروردین 94 صورت گرفت.