728 x 90

اخبار اعتراضي,اخبار دانشجویی,

تهران ـ تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران -آرشیو
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران -آرشیو
صبح روز پنجشنبه 14اسفند 93 جمعی از دانشجویان واحد شمال‌ دانشگاه آزاد تهران در اعتراض به کیفیت پایین غذا و نامناسب بودن خوابگاهای خود گردان تحت مدیریت دانشگاه در برابر دفتر آموزش این دانشگاه تجمع کردند.