728 x 90

مجاهد شهید ناهید رأفتی

مجاهد شهید ناهید رأفتی
مجاهد شهید ناهید رأفتی
مجاهد شهید ناهید رأفتی در سال ‌۱۳۳۲ در شهرستان قوچان متولد شد و پس از پایان دوره دبیرستان در دانشسرای راهنمایی تحصیلی مشهد به‌ ادامه تحصیل پرداخت. ناهید در پایان دوره تحصیل در دانشسرا به‌عنوان معلم دوره راهنمایی به‌یکی از بخشهای اطراف قوچان اعزام شد. با اوجگیری مبازرات مردم علیه دیکتاتوری شاه، او در سازماندهی زنان و دختران مبارز شهر خود نقشی فعال به‌عهده داشت. ناهید پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، فعالیت خود را در رابطه با انجمن معلمان مسلمان هوادار مجاهدین در قوچان ادامه داد و پس از مدتی مسئولیت انجمن مادران هوادار سازمان در این شهر را عهده‌دار گردید. مسئولیت بعدی او در انجمن معلمان مسلمان مشهد بود. اواسط سال‌۵۹، ارتجاع زن‌ستیز خمینی که از همان آغاز حذف زنان آزاده را از صحنه‌های مختلف فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در دستور خود قرار داده بود، ناهید را به‌اصطلاح تصفیه و پاکسازی می‌کند. در دیماه همان ‌سال ناهید به‌تهران منتقل می‌شود و فعالیتهای سازمانی خود را در بخش حفاظت سازمان ادامه می‌دهد. پس از ۳۰خرداد۶۰ و آغاز مقاومت انقلابی مسلحانه، او با جدیت و مسئولیت‌پذیری و شایستگی تمام، وظایف خود را در بخش حفاظت سازمان انجام می‌داد. ناهید قهرمان در ۱۹بهمن ۶۰ از جمله قهرمانانی بود که حماسه خونین مجاهدین را رقم زدند.