728 x 90

مریم رجوی - آرمان برابری

آرمان برابری
آرمان برابری
مریم رجوی: اسلام دموکراتیک ضد زن‌ستیزی و آنتی‌تز بنیادگرایی است
کنفرانس اسلام زنان و برابری ـ 5شهریور 1384
برابری زن و مرد، از نظر ارزش انسانی

«… در این مورد ابتدا لازم است به ارزشی که انسان در دیدگاه اسلام دارد، توجه کنیم. این موضوع در قرآن چنین بیان شده که تمامی آفریده‌ها به‌خاطر انسان و تحت سیطرهٴ او خلق شده است.. در سورهٴ بقره می‌خوانیم که: «خداوند تمامی موجودات زمین را به‌خاطر شما آفریده است»... و شاید از همه صریحتر در سورهٴ اسراء است که می‌گوید: «ما فرزند انسان را کرامت بخشیده‌ایم. آنان را بر خشکی و دریا روانه کرده روزیهای نیک و پاکیزه به آنها ارزانی داشته و آنان را بر انبوه آفریدگان، به‌طور ویژه برتری داده‌ایم»

از نظر اسلام، پایه‌یی‌ترین ارزش، کیفیت انسانی و فعالیت پسندیده برآمده از آن است. قرآن در سورهٴ حجرات تصریح می‌کند: هیچ‌یک از تفاوتهای جنسی و قومی و نژادی را ارزش نمی‌شناسد و آنچه ارزش ارزشهاست، همانا «تقوی» است. تقوای رهایی‌بخش جبر ستیز، به‌معنی تسلط بر نفس و پایبندی به‌مسئولیتها، که زنان و مردان در آن برابرند.

صلاحیت زنان در رهبری
در اسلام دموکراتیک، زنان و مردان به‌طور یکسان شایسته و موظفند تا رهبری جامعه را بدوش بگیرند. و این آرمان را از متن اسلام و قرآن فرا گرفته‌اند. در این باره در سورهٴ توبه تصریح شده است: «مردان و زنان مؤمن، جدایی نداشته و هر کدام ولی و سرپرست یکدیگرند»...
واژه «ولی» که در این آیه به‌کار رفته، موضوع پراهمیتی است چون به‌معنی سرپرستی و رهبری به‌کار می‌رود که اوج مهرورزی و قبول مسئولیت در قبال همنوعان است.
این موضوع، به‌صورتهای دیگری هم در قرآن بیان شده است. از جمله در سورهٴ آل عمران، زنان و مردان را از یک پیکره شناخته و برای کوششهای هر دو ارج یکسانی قائل است…

برابری در امور اجتماعی
مطابق سورهٴ احزاب، زنان مانند مردان نسبت به‌ تمامی امور جامعه، مسئولیت دارند و موظف به‌دخالت در آن هستند.
چنان که در سورهٴ مائده تصریح شده، زنان و مردان در قیام به‌عدل و شهادت به عدالت مسئولیت یکسان دارند، آیات قرآن که در آن به‌انسان برای برقراری عدالت فرمان می‌دهد، خطاب به کل مؤمنان است و از نظر جنسی قابل تفکیک نیست. خدا همه را از زن و مرد به ادای امانت و حکم عادلانه دعوت کرده است. هیچ نص دینی و سنت ثابتی وجود ندارد که حاکی از سلب حق حاکمیت و داوری از زنان باشد.
از عصر حضرت محمد تا پس از وفات او، اعتماد به‌گواهی زنان، وسیعاً رواج داشته و حتی در امور دینی معمول بوده است.

حمایت از زنان در مناسبات خانوادگی
تا پیش از اسلام، زنان و دختران اختیاری در انتخاب شوهران خویش نداشتند. اسلام به زنان حق داد که مثل مردان، بر سر هر گونه شرطی که برای سرنوشت خود لازم می‌دانند، مذاکره و توافق کنند. برخورداری زنان از حق برابر در تعیین شروط همسری نیز در سورهٴ نساء مورد تأکید قرار گرفته است. یعنی برخلاف روش برخی ادیان یا روشهای جاهلی، ازدواج مطلقاً به‌صورت یک قرارداد بشری، فاقد رنگ مذهبی و متافیزیکی درآمد. در ازدواج، طرفین حق دارند بر سر هر گونه شروطی که صلاح می‌دانند، توافق کنند. این شروط فرزند‌داری، اشتغال، محل اقامت، جدایی و دیگر مسائل به مربوط به گذران زندگانی را در بر‌می‌گیرد. باید توجه داشت که در مورد بطلان ازدواج بدون رضایت زن اجماع وجود دارد.
در اسلام همچنین طلاقهای ظالمانه منع شده است… چنان که در سورهٴ بقره آمده است، اسلام همچنین برای اولین بار حق طلاق به‌درخواست زن را بنا گذاشت. همچنین باید به لزوم حمایت از زنان پس از طلاق اشاره کنیم که در سورهٴ طلاق مورد تأکید قرار گرفته است.

امور مالی و اقتصادی
قرآن چنان که در سورهٴ نسا آمده، برحق مالکیت برابر و غیرمشروط برای زنان تأکید دارد. پیش از اسلام، زن عملاً مملوک شوهر یا مردان شمرده می‌شده و حتی وسایل و زینت‌آلات شخصی وی در حکم امانتی بود که هر وقت اراده می‌کردند می‌توانستند از او بگیرند. اما در اسلام، حق مالکیت کامل برای زنان بدون کمترین تفاوتی با مردان به‌رسمیت شناخته‌شده است.
همچنین برای زنان حق ارث ابداع شد و رسم ارتجاعی به‌میراث بردن زنان بیوه لغو شد وقتی که قانون میراث زنان به‌صورت آیات قرآن نازل شد، با اعتراض برخی یاران پیامبر مواجه شد. آنها استدلال می‌کردند که وقتی ثروت در اختیار زنان قرار می‌گیرد، اتلاف می‌شود.

… در این صورت سؤال این است که آیا احکام مرحله‌یی را که در هزار و چهارصد سال پیش رو به‌جلو و مترقی بود، باید امروز الگوی خود قرار دهیم؟ طبعاً خیر، آن دستاوردها تنها گامهای تاکتیکی عبور از کهنه به نو بوده و امروزه در جازدن در آنها ارتجاعی و غیرقابل‌قبول است. وفاداری به روح اصیل اسلام ایجاب می‌کند که امروزه زنان از حقوق و آزادیهایی در سطح پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی همین عصر برخوردار شوند.
پس آنچه اصالت دارد، پیام انسانی آیین محمدی و برابری همهٴ فرزندان انسان از جمله برابری زن و مرد است.

… اما دستیابی به‌این موقعیت برای جنبش مقاومت چه‌طور امکان‌پذیر شد؟
حقیقت این است که نیل به برابری برای زنان، با از خودگذشتگی بی‌دریغ خود آنان میسر شده است. فداکاری در صف مقدم پیکار سخت و خونین و طولانی در برابر مهیب‌ترین دیکتاتوری قرون‌وسطایی.
از 24سال پیش که مقاومت و نبرد همه‌جانبه علیه دیکتاتوری ملایان آغاز شد تا امروز، زنان در آن وسیعاً شرکت داشته‌اند. از 120هزار نفر که آمار اعدام‌شدگان سیاسی این سالهاست، حدود 40هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند. این رقم به‌تنهایی برای پی‌بردن به‌ مقاومت ستایش‌انگیز زنان ایران کفایت می‌کند.

… در یک کلام آنها نشان دادند که پاسخ ضروری به بنیادگرایی و استبداد مذهبی هستند و بدون حضور آنان در رهبری سیاسی نه پایداری محقق می‌شود و نه چشم‌اندازی برای پیروزی متصور است.
ملایان البته هنوز به ضرب خشن‌ترین سرکوبگریها خود را سرپا نگه‌داشته‌اند. اما حقیقت این است که زنان پیشتاز مقاومت ایدئولوژی زن‌ستیز آنان را شکست داده برچسب نابرابری را از دامن اسلام زدوده‌اند.
آنان، سیمای حقیقی اسلام، سرشت انسانی آن، اعتقادش به برابری زن و مرد پیام آن را که بردباری و گذشت و رحمت و رهایی است در میدان عمل اثبات کرده‌اند».

مریم رجوی - گردهمایی به‌ مناسبت روز جهانی زن- ۱۳اسفند ۱۳۹۲
«… برابری، یک آرمان زنده و جوشان و رزم‌آور است. زیرا هر روز و هر ساعت، نابرابری و تحقیر، در کار شلاق‌زدن بر گرده زنان در تمام گیتی است. زیرا که هنوز اکثریت عظیمی از زنان، حتی صاحب جسم و جان و عاطفه و اندیشه و سرنوشت خود نیستند.
… زنان پیشتاز در این مبارزه، به نفی هر گونه اندیشه برده‌ساز برخاستند و به باور تازه‌یی به خود، به‌عنوان انسان برابر دست یافتند. زنانی کوشا که در برابر مشکلات هر چند بزرگ، جا نمی‌زنند و تسلیم نمی‌شوند. آنها در مسیر رهایی و کنار زدن قید و بندها، قدرت و ظرفیت پذیرش تعهداتی صدچندان را یافته‌اند.
آنها پیشگامان پذیرش مسئولیتهای سنگین و الگوهایی در مدیریت جمعی هستند که هر گونه شائبة جاه‌طلبی و ایدئولوژی «اول برای من» را مرز سرخ می‌شناسد. به همین دلیل امروز ما شاهد تجربه نوینی در مبارزه رهایی‌بخش هستیم. حضور این زنان مسئول نه به‌معنی حذف مردان، بلکه پرورش نسلی از مردان رهاست که با مشارکت فعال در تحقق ارزشهای برابری از نظر مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و توانمندی، به دنیای تازه‌یی پا گذاشته‌اند.
این زنان قادر شدند در روابط میان خود، به‌جای واکنشهای خودبه‌خودی، شنیدن انتقادها و نظرهای مخالف و در یک کلام، شنیدن دیگران را ـ که یک توانایی عالی انسانی است ـ در خود پرورش بدهند و آموخته‌اند که برای محترم شمردن دیگران، نثار کردن برای آنها را پیشهٴ خود کنند. این چنین است که نثار عشق و محبت، جایگزین بخل و تحقیر می‌شود، اختلاف نظرها و تنوع روشها، نه موجب تضییع انرژی‌ها، بلکه منشأ قدرت و پیشرفت می‌شود و خطاها و اشتباهات، نه باعث حذف و واگرایی، بلکه مایهٴ آموزش، ارتقا و سرمایه‌یی برای برداشتن قدمهای بعدی می‌شود.
بیان آزادانه، یعنی مهمترین وسیلهٴ ابراز وجود انسانی، یک پرنسیپ اساسی در مناسبات درون جنبش است و اعضای مقاومت، بیان فعال و بی‌قید و شرط را به یک ارزش در روابط خود تبدیل کرده‌اند. مناسبات نوین این زنان، شعارش این است:
انتقاد کنید، گوش کنید، با موانع بجنگید و تسلیم نشوید، اصلاح کنید، تغییر کنید، حرکت کنید و به پیش بتازید!».

مریم رجوی - کنفرانس بین‌المللی به‌مناسبت روز جهانی زن - ۲۱اسفند ۱۳۹۲
«… دیکتاتوری و نظام مردسالار حاکم، یک راه بیشتر در مقابل زنان نگذاشته‌اند: این‌که تسلیم شوند؛ یعنی به اطاعت در بیایند و از همین نظام و فرهنگ ستم و بهره‌کشی تبعیت کنند و در واقع، زوال انسانی خود را بپذیرند. زنان مقاومت ایران علیه این اجبار و سرنوشت کور، شورش کرده‌اند و راه دیگری خلق کرده‌اند که نبرد و مبارزه است.

خواهران عزیزم! در برابر ما رشته‌یی از موانع، خصومتها و تباهی‌ها، قد برافراشته است: انواع تبعیضها، نابرابری در خانواده و در آموزش و اشتغال، خشونت، عقب‌ماندگی، فقر، اختناق، انواع محرومیتها و ممنوعیتها و از همه مهمتر، هیولای بنیادگرایی. کسانی‌که مدافع آرمان برابری هستند، می‌خواهند همهٴ این موانع کنار زده شود و امکان آزاد زیستن در همه پهنه‌ها فراهم شود. اما برای قدم برداشتن در این مسیر، کوهی از مشکلات وجود دارد. آن قدر زیاد و بغرنج که در نظر اول دسترسی به هدف را ناممکن می‌سازد…

زنان مقاومت ایران علیه این اجبار و سرنوشت کور، شورش کرده‌اند و راه دیگری خلق کرده‌اند که نبرد و مبارزه است…
امروز برای زنان به‌خصوص در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای میانه، مثل ایران، بنیادگرایی چالش سهمگینی ایجاد کرده است. ولی در عین‌حال، این چالش بزرگ، میدانهای نبرد بسیار وسیعی هم برای زنان در این کشورها فراهم کرده است. در نتیجه، برای زنان در تمام این منطقه، مبارزه حول محورهای زیر اولویت تام و تمام دارد:
تلاش برای پیش‌بردن امر جدایی دین از دولت
مشارکت فعال زنان در تدوین قانون اساسی
کنار زدن قوانین شریعت ارتجاعی از قانون اساسی
پافشاری بر انتخابات آزاد و مشارکت فعال زنان در کلیة انتخابات، اعم از انتخابات پارلمان، شوراها، شهرداریها و ریاست جمهوری…».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2c1c9f2f-371d-4bd4-8472-86325c83bc8e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات