728 x 90

اعدام دسته جمعي,

اعدام جمعی حداقل ۱۰ زندانی در زندان قزلحصار کرج

-

زندان قزلحصار
زندان قزلحصار
دژخیمان خامنه‌ای روز دوشنبه دهم شهریور حداقل 10زندانی را در زندان قزلحصار کرج به‌طور جمعی بدار آویختند.
دژخیمان پنج زندانی را از بند 1 و پنج زندانی دیگر را از بند 2 این زندان برای اجرای حکم منتقل کرده بودند.
بنا‌ به خبرهای دریافتی تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام را از زندانهای دیگر نیز به قزلحصار منتقل کرده بودند و احتمال دارد تعداد اعدام شدگان بیشتر از 10 زندانی باشد.
گفته می‌شود اعدام شدگان از زندانیانی بوده‌اند که در جریان شورش اخیر زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار فعال بوده‌اند.
رژیم ضدبشری آخوندی با اعدام این زندانیان قصد ایجاد رعب و وحشت در میان زندانیان را دارد. نام یکی از اعدام شدگان مسعود زیبایی است.