728 x 90

گردهمايي ويلپنت 1391,

بیل ریچاردسون، سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد- وزیر در کابینهٴ کلینتون

-

بیل ریچاردسون
بیل ریچاردسون
کاری که این‌جا می‌کنیم ایستادن برای تغییر دموکراتیک توسط مردم ایران و مقاومت سازمانیافته آنهاست.

بهترین آلترناتیو، بهترین آلترناتیو برای تغییر در ایران، همان است که رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، خانم رجوی گفته است. الزام این راه‌حل یک اپوزیسیون دموکراتیک در ایران است و این اپوزیسیون، شما هستید که در این سالن جمع شده‌اید.

مردم ایران شایستهٴ یک دولت دموکراتیک هستند. آنها سزاوار داشتن دموکراسی و آزادی هستند. حضور این جمعیت بزرگ در این سالن بهترین گواه خواست مردم ایران برای تغییر دموکراتیک است. تغییر دموکراتیک در ایران خواست کل جهان و جامعه بین‌المللی و به سود صلح و امینت جهانی است.