728 x 90

بحران اقتصادى,

وزیر راه رژیم: در وضعیت آشفتگی کلان اقتصادی به‌سر می‌بریم

-

عباس آخوندی وزیر راه دولت آخوند روحانی
عباس آخوندی وزیر راه دولت آخوند روحانی
عباس آخوندی وزیر راه دولت حسن روحانی اعتراف کرد: در حال حاضر 860هزار خانوار ایرانی در مسکن کوچک (یک اتاق و کمتر) زندگی می‌کنند. آخوندی با اشاره به گسترش فقر در جوامع و اذعان به این‌که در حال حاضر در وضعیت آشفتگی کلان اقتصادی به‌سر می‌بریم، افزود: نیاز داریم که در ایران پدیده فقر شهری را به‌رسمیت بشناسیم، این پدیده جدی است و باید در برنامه‌های جامعه مد نظر قرار گیرد به‌طوری که متوسط جمعیت زیر خط فقر از سال 84 تا کنون از 26 درصد به 35 درصد افزایش یافته است (روزنامه حکومتی ابتکار ـ 12اسفند 92).