728 x 90

حركات اعتراضى داخل,

اعتراض کامیونداران در بازارچه مرزی پرویزخان در استان کرمانشاه

-

بازارچه مرزی پرویزخان در استان کرمانشاه
بازارچه مرزی پرویزخان در استان کرمانشاه
کامیونداران در بازارچه مرزی پرویزخان در استان کرمانشاه روز یکشنبه 15 دیماه در اعتراض به اخاذی مقامهای گمرکی رژیم و مأموران سرکوبگر نیروهای انتظامی تجمع کردند.