728 x 90

شانزده آذر,

حرکت اعتراضی د‌انشجویان در شهر کرد

-

شهرکرد
شهرکرد
روز 16آذر ساعت 16 دانشجویان دانشـگاه شهر کرد در یک حرکت اعتراضی به زد و خورد با مزدوران بسیجی رژیم در این دانشگاه پرداختند. به گفته شاهدان عینی در این زد و خورد بیش از 5 دانشجو به‌شدت مضروب و روانه بیمارستان شدند.