728 x 90

اعتراضات دانشجويي,

اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد آبادان

-

اعتراضات دانشجویی- آرشیو
اعتراضات دانشجویی- آرشیو
دانشجویان دانشگاه آزاد آبادان دست به اعتراض زدند. آنها با تجمع در ساختمان آموزش به شرایط بد اساتید در رشته مهندسی شیمی این دانشگاه اعتراض کردند.