728 x 90

گوشمالی یک آخوند توسط جوانان در مشکین دشت کرج

گوشمالی دادن آخوندی توسط جوانان
گوشمالی دادن آخوندی توسط جوانان

جوانان مشکین دشت کرج، نیمه‌شب پنجشنبه ۲۷تیر ۹۸ یک آخوند مزدور به نام امیر دهقان حسن‌زاده را که به جوانان توهین و تحت عنوان دجالگرانه «نهی از منکر» برای آنها مزاحمت ایجاد کرده بود، شدیداً گوشمالی داده و روانه بیمارستان کردند. جوانان سپس با حمایت مردم صحنه را به سلامت ترک کردند.