728 x 90

گردهماییهای ۵روزه مقاومت ایران در اشرف ۳

کنفرانس بین‌المللی سیاست در قبال ایران - یک آلترناتیو معتبر در اشرف۳-پنجشنبه۲۰تیر ۹۸ـ ۱۱ژوئیه ۲۰۱۹

 

بزرگداشت نبرد تاریخی مردم ایران برای آزادی در اشر ف ۳-جمعه ۲۱تیر ۱۳۹۸(۱۲ژوئیه ۲۰۱۹)

 

گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳-شنبه ۲۲تیر ۹۸(۱۳ژوئیه ۲۰۱۹)

 

کنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران در اشرف۳ـ یکشنبه ۲۳تیر ۹۸(۱۴ژوئیه ۲۰۱۹)

 

همبستگی عربی اسلامی با مردم ایران و تنها جایگزین مستقل و دمکراتیک، سرنگونی رژیم آخوندها ضرورت پایان جنگ و تروریسم در منطقه در اشرف ۳-دوشنبه ۲۴تیر۹۸(۱۵ژوئیه۲۰۱۹)

 

دادخواهی قتل‌عام ۶۷ محاکمه آمران و عاملان در دادگاه بین‌المللی

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات