728 x 90

گرامی‌داشت پرواز نهایی عقاب تیزپرواز آسمان ایران، خلبان مجاهد بهزاد معزی در شهرهای تهران، لرستان و یزد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

درود بر خلبان مجاهد بهزاد معزی، افتخار نیروی هوایی و پرسنل مردمی ارتش هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران

لرستان

درگذشت خلبان قهرمان مجاهد سرهنگ بهزاد معزی

سرهنگ بهزاد معزی مبارزی که در تاریخ معاصر فدای آزادی وطن و سعادت مردم ایران شد.

یزد

درود بر خلبان آسمانها سرهنگ معزی یار و یاور فرمانده رهایی برادر مسعود

درود بر خلبان مجاهد بهزاد معزی افتخار نیروی هوایی و پرسنل مردمی ارتش - هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران