728 x 90

گرامی‌داشت دکتر ملکی در چهلمین روز درگذشت وی و حمایت بی‌دریغ هموطنان از گلریزان سیمای آزادی صدای مردم و مقاومت ایران

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

گرامی‌داشت دکتر ملکی در چهلمین روز درگذشت در بهشت زهرا

مسعود رجوی: استاد فرزانه سر به پای آزادی نهاد و گفت ز گهواره تا گور آزادی بجوی

کرمان

‌سیمای آزادی صدای واقعی مردم ایران صدای شورش‌ها و قیامها در سراسر میهنمان، ما هم به همیاری ۲۵میپیوندیم

مشهد

از مشهد قهرمان سیمای آزادی صدای شورش و قیام است

قزوین

‌سیمای آزادی صدای مردم و مقاومت ایران

شاهرود

‌سیمای آزادی صدای شورش و قیام - سیمای آزادی صدای مردم ایران در شرایط اختناق آخوندی، ما هم به همیاری ۲۵می‌پیوندیم

تهران

‌سیمای آزادی صدای شورش و قیام ما هم به همیاری۲۵می‌پیوندیم

‌سیمای آزادی صدای مردم و مقاومت ایران در همیاری۲۵ با شما هستیم

نیشابور

‌سیمای آزادی صدای مردم ایران در شرایط اختناق آخوندی به همیاری۲۵ می‌پیوندیم

بندرعباس

مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر رژیم آخوندی درود بر خواهر مریم، درود بر مجاهدین خلق، حاضر حاضر حاضر

کرج

بیست و پنجمین همیاری با سیمای آزادی نماد خواست مردم ایران برای آزادی است. از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا

حمایتهای ما تضمین استمرار بخش تلویزیون سیمای آزادی

قزوین

‌سیمای آزادی صدای مردم و مقاومت ایران - همیاری با سیمای آزادی جشن آزادی و فردای روشن میهن عزیز مان ایران است که سیمای آزادی نوید می‌دهد. ما با شما هستیم

گنبد

‌سیمای آزادی صدای مردم و مقاومت ایران

کرمان

نصب تراکت لگو همیاری در خیابان

تهران

سیمای آزادی پژواک اعتراضات دانشجویی

تهران

سیمای آزادی صدای ما بر علیه حکومت آخوندی - مرگ بر خامنه‌ای

اراک

سیمای آزادی صدای شورش و قیام ایران

رباط کریم

سیمای آزادی صدای و سیما مردم ایران در اختناق حکومت آخوندی به همیاری مردم ۲۵می‌پیوندیم

اصفهان

سیمای آزادی چراغ امید مردم برای آزادی