728 x 90

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد: ۸۳در صد مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند

پناهجویان سوری
پناهجویان سوری

کمیساریای عالی پناهندگان ملل ‌متحد درباره وضعیت وخیم پناهندگان سوری به‌دلیل جنایات دیکتاتور خون‌ریز سوریه اعلام کرد: بعد از ۹سال جنگ، نیازهای بشردوستانه در داخل سوریه هم‌چنان در سطح رکورد قرار دارند.

یازده و هفت دهم میلیون نفر نیازمند کمک بشردوستانه هستند.

شش و دو دهم میلیون نفر در داخل سوریه آواره شده‌اند. 

بیش از دو میلیون پسر و دختر خارج از مدرسه و تحصیل هستند. 

 ۸۳درصد مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.