728 x 90

کمیته سوم مجمع عمومی ملل ‌متحد - نقل گزارش گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران

کمیته سوم مجمع عمومی ملل ‌متحد
کمیته سوم مجمع عمومی ملل ‌متحد

استفاده از قهر مفرط در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸

ادامه نقض حقوق‌بشر و اجرای حکم اعدام علیه کودکان

سازمان ملل متحد ۲۲مهر۹۹: نماینده کمیسر عالی حقوق‌بشر در کمیته سوم مجمع عمومی با نقل گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران، گفت: این گزارش وضعیت حقوق‌بشر در ایران از اکتبر۲۰۱۹ - مهر ۱۳۹۸ تا ژوئن۲۰۲۰ – خرداد۱۳۹۹ را پوشش می‌دهد و نقضهای حقوق‌بشر را که شاخص آن سرکوب خشونت‌بار نیروهای امنیتی در اعتراضات سراسری نوامبر۲۰۱۹ - آبان۱۳۹۸ و ژانویه۲۰۲۰ - دی۱۳۹۸ است، از جمله نبود هر گونه حسابرسی در استفاده از قهر مفرط را تشریح می‌کند.

این گزارش می‌گوید در ایران ۸۵کودک هم‌اکنون در معرض حکم اعدام هستند و تصریح می‌کند در ایران اجرای حکم اعدام از جمله علیه کودکان در تناقض با قانون بین‌المللی هم‌چنان بالا است.

در سال۲۰۲۰ سه مورد از این اعدامها صورت گرفته است. (سایت سازمان ملل متحد: ۲۲مهر۹۹)