728 x 90

چشمه‌های شورش

آتش زدن تصویر خامنه‌ای و نمادهای پلید رژیم در حالی که پاسداران زخم‌خورده، ۲۴ساعته از آنها حفاظت می‌کنند، نشان دیگری از قدرت مردم و مقاومت ایران و ناتوانی رژیم بحران‌زده است.

یک روزنامه کویتی نوشت: «این‌بار، در طی این قیام، واحدهای مقاومت به‌طور گسترده‌ای گسترش یافتند و از اعتراضات سیاسی و اجتماعی قبلی، تجربیات عظیمی به دست آورده بودند و این ویژگی منحصر به‌فرد این قیام در مقایسه با اعتراضات سال ۲۰۱۷ است، هر چند آن بار هم موتور اصلی حرکت، کانون‌های شورشی وابسته به مجاهدین خلق بودند».(روزنامه السیاسه کویت ۱۳آذر ۹۸)

کانون‌های شورش و قیام بعد از اعتراضات خونین آبانماه که ضرب‌شست کوبنده‌ای برای رژیم پوسیده بود، در روز ۱۶آذر هم‌چنان فعال و پرشور با نصب ممنوع‌ترین تصویر در نظام آخوندی، به فعالیت‌های تبلیغی خود اوج تازه‌ای دادند.

برافراشتن پرچم پایداری و نصب تصاویر رهبری مقاومت زیر نیزه و تفنگ گزمه‌های وحشی خامنه‌ای، نشانهٔ عزم جزم مردم و مقاومت ایران برای فرود آوردن آخرین ضربه‌های قیام برق‌آسای مردم، بر پیکر پوسیدهٔ استبداد حاکم بر میهن است.

حالا از سراسر ایران چشمه‌های جوشان کانون‌های شورشی فواره زده‌اند. این هنوز از نتایج سحر ارادهٔ ملتی برای برهم‌زدن نظم ارتجاعی حاکم است؛ خروش عزمی که توانسته تعادل‌قوای سیاسی و اجتماعی ایران را به نفع ارادهٔ تحقق سپیده‌دم خجستهٔ آزادی دگرگون کند.