728 x 90

چرا رئیسی شلیک مستقیم را انکار می‌کند؟

چرا جلاد در یک شوی تلویزیون وانمود کرد خبر ندارد تیر مستقیم می‌زنند؟

رئیسی جلاد: چاقو خورده

نفر دوم: مستقیم تیر خورده به شکمشان

رئیسی جلاد: اٍ تیر خورده کاملاً یا ساچمه و اینها؟

گزارش یک هم‌وطن از اصفهان ـ‌۳مهر ۱۴۰۱

اصفهان تیر اندازی مستقیم به مردم ۳مهر ماه

مخالفت مردم با پاسدار انتظامی

این داره با گلوله می‌زند آهای شلیک نکن آقا داری با گلوله می‌زنی تو چه جور سرهنگی هستی؟

رئیسی جلاد: اٍ تیر خورده کاملاً یا ساچمه و اینها؟

وقتی ۱۱روز از قیام گذشت و معلوم شد آتش و داغ ۴۳ساله خاموش نمی‌شود، جلاد هراسان رنگ عوض کرد اما؛

خواهر شهید حیدری ـ شهید قیام:

داغ خانواده‌ٔ ما نیست، داغ یک ملته. ملت به دلتون داغ می‌ذاره. این خون فراموش نمی‌شه، همونجور که خون جوونای دیگه فراموش نشد.

خروش قیام‌آفرینان در... ـ ۴مهر ۱۴۰۱:

می‌کشم می‌کشم هرآنکه خواهرم کشت...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8f8efd03-a7d3-4a99-a48c-4c58b784dcf5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات