728 x 90

پنجاه و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

پنجاه و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه
پنجاه و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

پنجاه و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه ۱۴مرداد در مقابل فرمانداری رژیم در شوش برگزار شد.

در این تجمع، کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات، تأکید کردند

مهم‌ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

پرداخت فوری حقوقهای معوقه و تمدید دفترچه بیمه
بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات او
خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت‌تپه
بازگرداندن فوری ثروتهای اختلاس شده به کارگران
پایان کار مدیران بازنشسته