728 x 90

پاسدار اشتری: در دهه ۶۰ زمانی بود که مجاهدین روزانه ۱۵۰ نفر را ترور می‌کردند

پاسدار اشتری
پاسدار اشتری

پاسدار اشتری سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی:

در دهه۶۰ زمانی بود که مجاهدین روزانه ۱۵۰نفر را ترور می‌کردند

این اواخر واقعاً اینها برای زدن و کشتن و به قصد براندازی به خیابان می‌آمدند

به قصد جنگ با جمهوری اسلامی آماده بودند

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۲۹مهر ۱۴۰۱: فرمانده کل انتظامی در ارتباط با جنگ ترکیبی دشمن علیه نظام تصریح کرد: همان‌طور که رهبری نیز اشاره کردند، دشمنان یک جنگ ترکیبی شدیدی را علیه ما به کار گرفته که اوج آن در این واقعه مشهور بود. جمهوری اسلامی ایران حوادث بسیاری را پشت سر گذاشته که اوج آن در دهه۶۰ و زمانی بود که مجاهدین روزانه ۱۵۰نفر را ترور می‌کردند.

فرمانده کل انتظامی بیان کرد: این اواخر واقعاً اینها برای زدن و کشتن به خیابان می‌آمدند و به قصد براندازی. همین اواخر ۱۷نفر مسلح دستگیر کردیم و ۹۴نفر از افراد وابسته به سازمان مجاهدین و خانواده‌های آنان و به این دلیل است که می‌گویم به قصد جنگ با جمهوری اسلامی آمده بودند.

(خبرگزاری حکومتی تسنیم ۲۹مهر)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/49f0e2d3-660b-43ce-8c38-b1339e844666"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات