728 x 90

وحشت قادری عضو مجلس ارتجاع از تکرار قیام

قیام ایران
قیام ایران

قادری عضو مجلس ارتجاع نسبت به جنگ گرگها بر سر برنامه اتمی رژیم و تکرار قیام هشدار داد و گفت: «در تغییرات قیمت بنزین یک تصمیم ناگهانی گرفته شد کل جامعه بهم ریخت ما که نمی‌خواهیم در این شرایط تو جامعه تنش ایجاد کنیم. حساسیت ایجاد بکنیم ما. بحث مسایل هسته‌یی الآن جامعه را آمده در یک حالت سردرگمی قرار داده نیاییم دوباره تنشها و حساسیتها را در جامعه بیشتر بکنیم. الآن زمان تصمیم‌گیریهای سخت نیست، نیاییم دوباره یک شوکی را به جامعه وارد کنیم توی شرایط بسیار سختی هستیم. دوستان باید توجه بکنند این مطلب می‌تواند اوضاع جامعه را بهم بریزد.»( خبرگزاری مجلس رژیم۴ اسفند )