728 x 90

نمای روز ـ ماجرای چکاندن ماشه

ماجرای چکاندن ماشه چیست؟

آیا آمریکا که از برجام خارج شده می‌تواند با چکاندن ماشه همه تحریم‌ها را برگرداند؟

آخوند روحانی

حالا دومرتبه آمدند یک طبل دیگری را به صدا درآوردند

آمریکا می‌خواهد نمی‌دانم از سازوکار چی چی در برجام استفاده کند. سازوکار ۲۲۳۱،

شما بخوانید این قطعنامه را همه جا می‌گوید طرفهای برجام،

کنفرانس مطبوعاتی پمپئو در سازمان ملل متحد ـ ۳۱شهریور

شما می‌توانید پاراگراف ۱۰ تا ۱۲ از قطعنامه ۲۲۳۱ را بخوانید اینها کاملاً متفاوت هستند

در این بیانیه دستیار وزارت‌خارجه دولت اوباما آمده است

هر چیزی در برجام و ضمیمه آن از تعهدات ماست. ایران متعهد است و باید در متابعت از اینها باقی بماند. اگر ایران این تعهدات را نقض کند آمریکا می‌تواند هم ماشه تحریم‌های یکجانبه و هم تحریم‌های سازمان ملل را بچکاند.

روحانی

اصلاً معنی ندارد، اصلاً مفهوم نداره، از ان حرفهای غلط

کنفرانس مطبوعاتی پمپئو در سازمان ملل متحد ـ ۳۱شهریور

این مهم است که من تأکید کنم ۲۲۳۱ به هر عضو شرکت‌کننده حق چکاندن ماشه را بی‌قیدو شرط داده است.

ساده و بسیار روشن است.

آرای ممتنع کشورهای اروپایی هم نگرانی خامنه‌ای را کم نکرد

آل هاشم آخوند نمایش جمعه تبریز

رأی ممتنع نوعی حرکت خائنانه هست به باور ما اروپا خواسته در این مرحله نظر ایران را جلب کند اما در اقدامات دیگر که آمریکا بر علیه ما انجام می‌دهد در کنار آمریکا بایستد این مرحله می‌تواند همراهی در فعال سازی مکانیزم ماشه باشد

روزنامه آفتاب یزد در تکمیل تئوری آخوند آل هاشم نوشت:

اگر مکانیسم ماشه را تا انتها آمریکایی‌ها دنبال کنند اروپا در عمل تبعیت می‌کند و مابقی جهان نیز جرأت تخطی ندارند».

تلویزیون خامنه‌ای ـ خوش چشم

پرونده هسته‌یی ایران هیچ‌گاه حقوقی و تخصصی نبود این نتیجه سیاست ورزیهای آمریکاست

چرا مهره‌های هر دو باند رژیم تا این اندازه دچار هراس و تنش شدند؟

آمریکا که عضو برجام نیست!