728 x 90

نقوی حسینی: در شرایط ویژه‌یی هستیم

نقوی حسینی عضو پیشین مجلس ارتجاع
نقوی حسینی عضو پیشین مجلس ارتجاع

نقوی حسینی عضو سابق مجلس ارتجاع با اعتراف به‌بحرانهای گریبانگیر رژیم و جنگ گرگها با نگرانی گفت: «ما در شرایط ویژه‌یی قرار داریم. از یک‌سو جنگ تمام‌عیار اقتصادی به‌سرکردگی آمریکایی‌ها که عرصه را برای ما تنگ کرده است، از سوی دیگر با گسترش کرونا رو به‌رو هستیم. بازار کشور لجام‌گسیخته شده است. در چنین شرایطی جریانها و جناح‌های سیاسی دست به‌دست هم دهند تا از بحران پیش آمده عبور کنیم. موقعیت گروکشی و دعوای سیاسی و تنش و درگیری نیست. چرا که اگر مردم گرفتار باشند حاکمیت را مقصر می دانند» (ایرنا - خبرگزاری رسمی رژیم ۱۰آبان).