728 x 90

مخالفت سناتورها با دادن امتیاز به رژیم ایران

سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا
سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا

سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت: «سؤال واقعی این است که شما به چه خاطر می‌خواهید تحریم‌ها را لغو کنید!»

سناتور لیندزی گراهام گفت: «رفتار رژیم هیچ تغییری نکرده است. و این یک مماشات تلقی خواهد شد». «این داستان را مجدداً برجسته خواهد کرد که غرب ضعیف است من این مذکرات را برای منطقه بسیار بی‌ثبات کننده می‌بینم»... .

سناتور مارکو روبیو گفت: «غیرممکن است در این نقطه بتوان برنامه اتمی رژیم ایران را از تمامی‌رفتارهای نفرت‌انگیز این رژیم جدا کرد»... (سایت پولیتیکو - ۱۳اردیبهشت)