728 x 90

خط فقر از ۸میلیون تومان عبور کرد

فقر درایران
فقر درایران

امروز ۱۶مهر۹۸ رسانه‌های حکومتی خبر دادند سبد معیشت یا همان خط فقر از ۸میلیون تومان گذشت. بر اساس این گزارش دستمزد پایه عموم کارگران ایران که در ابتدای سال ۹۸ شورایعالی کار رژیم ۱.۵ میلیون تومان تصویب کرده بود و مدعی بود که به یک دوم خط فقر رسانده است ظرف ۶ماه به کمتر از یک پنجم خط فقر تنزل کرد و قدرت خرید عموم مردم به همین میزان کاهش پیدا کرده است. تازه‌ این در حالیست که رژیم آخوندی برای غارت بیشتر خانواده‌های کارگری تعداد هر خانوار را از ۴نفر به ۳.۳دهم تنزل داده است. بر این اساس تنها در مورد گرانی سبد غذایی هر فرد در روز، طی ۶ماه گذشته از ۱۰۰۲۴۸ریال (صدهزار و ۲۴۸تومان) به ۲۱۵۳۲۷ریال ظرف یک‌ماه یعنی بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است.

نمودار زیر:

سبد غذایی

 

این در حالی است که هم خامنه‌ای و هم رئیس جمهورش بارها در سخنرانیهایشان از کنترل اوضاع و نرخ تورم سخن گفته‌اند. بر اساس این گزارش وضعیت ماهانه گرانی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم از فروردین تا شهریور امسال پیوسته در حال افزایش و فقر و گرسنگی در جامعه نیز گسترده‌تر شده است.

نمودار:

نمودار

 

در حالی رژیم آخوندی کسری بودجه‌های خود را از طریق گران کردن کالاها و فشار دادن گلوی مردم دنبال می‌کند که در همان حال دزدیهای نجومی توسط کارگزاران و انگل‌زاده‌های حکومتی حیرت همگان را برانگیخته است. از جمله روز ۱۴مهر علیرضا بیگی یک عضو مجلس ارتجاع در این مجلس به « به تاراج رفتن ۲۷میلیارد دلار ارز و ۶۰تن طلا» توسط همین باندهای حکومتی اعتراف کرد. با کاهش شدید قدرت خرید اغلب مردم به یک پنجم خط فقر، بی‌تردید حاکمیت آخوندی با چالش بیشتری از جانب لشگر گرسنگان مواجه خواهد بود.