728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرها با شعار؛ ارتش گرسنگان آماده انفجار و شورش و قیام‌اند - مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان آماده انفجار و شورش و قیام‌اند

مریم رجوی: به‌پا خیزید که آزادی و آینده از آن شماست شورشگران پیروز میدان‌اند.

اهواز

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

تهران

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی

خورموج (بوشهر)

مرگ بر خامنه‌ای و درود بر رجوی

ایرانشهر

ارتش گرسنگان آماده شورش و قیام

همدان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

رشت

مرگ بر خامنه‌ای

دررود نیشابور

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی

فومن

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی

بروجرد

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی

بجنورد

بسیجی، سپاهی داعش ما شمایی

ایرانشهر

کرونای ولایت عامل قتل ملت

قزوین

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان آماده شورش و قیام‌اند

مرگ بر خامنه‌ای روحانی عامل کرونا و ویرانی - خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله

مشهد

آخوند باید گم بشه، تا کرونا کم بشه - مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی