728 x 90

فراتر از مافیا در نظام آخوندی

واژه‌ها دیگر گویای برخی کارهای نظام آخوندی نیست، برای مثال سال‌هاست که از مافیای حکومتی اسم می‌برند؛ اما این مافیای حکومتی یعنی چه و چه کسانی هدف سوءاستفاده‌ٔ مافیای حکومتی قرار دارند؟ برای روشن شدن بیشتر یک نمونه را بررسی می‌کنیم.

۳۸عضو مجلس رژیم طرحی به‌نام «مزد توافقی» را ارائه کردند، اما این طرح چیست؟ این افراد مدعی هستند که برای ممانعت از بیکاری در روستاها و جلوگیری از موج مهاجرت روستائیان این طرح را آورده‌اند و دایه‌ای دلسوز برای روستاییان هستند!

سایت حکومتی بهار این طرح را برده‌داری در روز روشن خواند.

یک عضو کانون عالی کار همین رژیم این طرح را خیانت توصیف کرده و گفته کارگران ساکت نمی‌مانند.

اما اصل ماجرا چیست؟ این طرح کارگران روستایی را که هیچ پناهی در نظام آخوندی ندارند به‌صورت کامل در دستان کارفرمایان قرار می‌دهد؛ یعنی شرط الزام پرداخت حداقل دستمزد کارگر را از میان برمی‌دارد! به عبارتی کارفرما به‌میزانی که دلش خواست به کارگر دستمزد خواهد داد! در شرایطی که طرح پرداخت حداقل دستمزد واجب است، نه‌تنها کارگران که معلمان با حقوقی زیر یک‌میلیون استثمار می‌شوند، حال که شرط پرداخت حداقل دستمزد را برمی‌دارند، کارگران محروم روستایی چگونه باید زندگی کنند؟!

اما تمام این ماجرا در روابط فاسد اعضاء مجلس رژیم با مؤسسات فاسد وابسته به سپاه و زیرمجموعه‌ٔ بیت خامنه‌ای شکل می‌گیرد. مؤسسه‌هایی که اغلب عناوینی هم‌چون خیریه را یدک می‌کشند.

و نهایتاً این پرسش به‌میان می‌آید که آیا تا این نظام بر سر کار است، راهی برای حل مشکلات کارگران وجود خواهد داشت؟

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات