728 x 90

طرح شورای ملی مقاومت درباره حقوق و آزادی زنان

شورای ملی مقاومت ایران روز ۲۸فروردین ۱۳۶۶ طرح خود درباره آزادی‌ها و حقوق زنان را در ۱۳بند تصویب کرد.

نگاهی به گزیده مواد طرح آزادی‌ها و حقوق زنان:

۱- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینش‌ها

۲- حق ا شتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، از جمله ریاست‌جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی

۳- حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری

۴- حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش

۵- حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیت‌های هنری

۶- به‌رسمیت شناختن تشکل‌های زنان... در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینه‌های گوناگون... به‌منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان

۷- دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی، منع (هرگونه) تبعیض

۸- آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج که تنها با رضایت طرفین صورت می‌گیرد... ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هر گونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است

۹- حق متساوی طلاق

۱۰- حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور

۱۱- رفع نابرابری‌های حقوقی در زمینه شهادت، ولایت، حضانت و ارث

۱۲- چند همسری (تعدد زوجات) ممنوع است

۱۳- منع هر گونه بهره‌کشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغای کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق آنها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را، به‌عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، برای تمتع جنسی یا بهره‌کشی به دیگران واگذار می‌کنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات