728 x 90

شورش در زندان قزلحصار – گزارش مردمی

زندان - عکس از آرشیو
زندان - عکس از آرشیو

به‌دنبال شورش و فرار زندانیان در اعتراض به خطر شیوع کرونا در زندانها، روز چهارشنبه ۱۳فروردین یکی از هموطنان درباره شورش در زندان قزلحصار در بند موسوم به اعدامیها نوشت: «در سالن موسوم به اعدامی‌ها اعتراضات شروع شده و مأموران به‌شدت برخورد کرده‌اند، در تمام پشت بام‌های زندان مأموران مسقر شده‌اند و هوا‌خوریها قطع شده‌ است.»

 

این هموطن نوشت: «امروز از داخل زندان قزل‌حصار خبری به دستم رسید که در سالن معروف به اعدامی‌ها زندانیان شورش کردند. یکی از نزدیکان من که در آنجا زندانی است، امروز ساعت ۳بعدازظهر به من زنگ زد و گفت که در سالن موسوم به اعدامی‌ها اعتراضات شروع شده و مأموران به‌شدت برخورد کرده‌اند در تمام پشت بام‌های زندان مأموران مسقر شده‌اند و هوا‌خوریها قطع شده‌ است. شرایط زندان به‌شدت بحرانی است و جو متشنج است. وضع بهداشت و غذا در زندان به‌شدت بد است. جیره غذا کم است».

 

هم‌چنین در ادامه شورش زندانیان، صبح روز چهارشنبه ۱۳فروردین ۹۹ بیش از هزار زندانی در زندان مرکزی یزد در اعتراض به خطر شیوع ویروس کرونا در زندان و ندادن مرخصی به زندانیان، هم‌چنین اجباری بودن نماز و مراسم‌های مذهبی با تجمع در حیاط زندان دست به اعتراض زدند که با حمله وحشیانه مأموران سرکوبگر زندان مواجه شدند. در نتیجه این حمله، ۵زندانی مجروح شده‌اند.

 

به قرار اطلاع زندانیان بندهای ۶ و ۸ در هواخوری دست به تجمع و اعتراض زده و نیروهای گارد زندان با حمله وحشیانه به زندانیان پنج نفر را با ضربات باتون مجروح کردند. زندانیان خشمگین نیز دست به مقاومت‌زده، پنجره‌های بند زندان را شکستند. در حال حاضر نیروهای گارد ویژه در داخل محوطه زندان و اطراف آن مستقر شده‌اند.

 

سرکوب زندانیان ارومیه

شبانگاه ۱۱فروردین دژخیمان خامنه‌ای در زندان ارومیه به زندانیانی که قصد شورش داشتند حمله کردند و تعدادی از زندانیان را به محلی نامعلوم منتقل کردند.

پس از هجوم وحشیانه، شکنجه‌گران زندان ارومیه ۸تن از زندانیان زیر اعدام از بندهای ۱۴و ۱۵را به‌طرز فجیعی از این دو بند خارج کردند و به حیاط اصلی زندان منتقل کردند. این زندانیان توسط نیروهای ویژه رژیم به محل نامعلومی منتقل شدند.