728 x 90

سوء استفاده دولت از سرمایه مردم در بورس برای جبران کسری بودجه

تجمع سهامداران بورس
تجمع سهامداران بورس

آخوند موسوی لارگانی عضو هیأت‌رئیسه مجلس ارتجاع روز ۲۲آبان در جریان جنگ گرکها نسبت به‌اعتراض‌هایی که به‌دنبال غارتگری با استفاده از بورس بالا گرفته ابراز نگرانی کرد و گفت: «مشکل اصلی بورس اعتماد از دست رفته ملت است. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه و تخصیص رانت، سرمایه خُرد مردمی را جذب و کوره پولسوزی راه انداخت، انتظار اعتماد دوباره بیهوده است. روزی صدها پیام می‌رسد و تنها راه، اقدام قانونی علیه کسانی است که این وضع را در بورس به‌وجود آورده‌اند».