728 x 90

سرنوشت نظام در دهه زجر؟

یک هم‌وطن: امروز ۱۳بهمن... مرگ بر خامنه‌ای...

مختصات نظام در بهمن ۱۴۰۱ چیست؟

خامنه‌ای:

غفلت نکنید غافل نشوید بگویید خب تمام شد!

آخوند رئیسی ـ ۱۱بهمن: می‌خوام بگم که بببینن شرایط‌رو وضعیت رو ببینن!

قالیباف ـ ۱۲بهمن: مهم این است که ما در این مسیر هستیم

خامنه‌ای: از میدان عقب نرید

قالیباف ـ ۱۲بهمن: مهم این است که از این ریل خارج نشویم

رادان ـ‌۱۳بهمن: لحظه ای غفلت لحظه ای درنگ لحظه ای تردید میتواند در آزمایش ما را به زمین بزند ...

چگونه زمین می‌‌خورید؟

جواد میری ـ‌۷بهمن:

اگر ما همچین وضعیتی را بخواهیم تداوم بدهیم امکان خیزش های مسلحانه نه چندان دور در آینده هم دور از انتظار نباشه

بله!  آتش انتقام خلق نزدیک است.

یک هم‌وطن از کرمان ـ‌۱۳بهمن: خامنه‌ای ضحاک دهة فجرت را به دهة زجرت تبدیل می‌کنیم

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5dd08132-f96d-41a4-aabe-7c06acaa546a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات