728 x 90

دزدی رژیم از جیب مردم با ایجاد تورم

دست کردن در جیب مردم با گران کردن مواد غذایی
دست کردن در جیب مردم با گران کردن مواد غذایی

روزنامه حکومتی ایران روز ۸آبان نوشت: «حکومتی که بودجه امسال اش ۶۰۰هزار میلیارد تومان است، از این میزان حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان آن را دولت مالیات گرفته و بخشی از آن‌که حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است، دولت دارایی و اموال فروخته است. حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولت کسری دارد که منابع آن از طریق ایجاد تورم و پرداخت از جیب مردم انجام خواهد شد. در حقیقت دولت دستش را در جیب مردم می‌کند و بخشی از کسری بودجه خود را از مردم تأمین می‌کند».