728 x 90

درز دادن رقمهای ۱۱۱ هزار فوتی و ۳۳هزارفوتی کرونا توسط علی ربیعی دژخیم اطلاعاتی نظام

ربیعی سخنگوی دولت آخوند روحانی
ربیعی سخنگوی دولت آخوند روحانی

ربیعی سخنگوی دولت آخوند روحانی در تلویزیون حکومتی دوشنبه ۲۲اردیبهشت با بیان این‌که در شرایط عادی کرونا به‌سر نمی‌بریم، به وضعیت بحرانی شیوع کرونا اعتراف کرد: «ما هنوز در شرایط عادی در مجموع به‌سر نمی‌بریم. و این تصویر نباید پیش بیاید که چرا منحنی نزولی در مرگ در کشور داریم وضعیت عادی شده، متأسفانه در استان خوزستان شاهد افزایش روند بیش از سه روز متوالی روند ما رو به افزایش بود هم در مبتلا و هم در مرگ. در هر کجا که بیش از سه روز متوالی روند افزایش پیدا کنه نشون میده که پروتکلها مراعات نشدند و فاصله‌گذاری انجام نشده‌اند».

  • درز دادن رقمهای ۱۱۱ هزار فوتی و ۳۳هزارفوتی کرونا توسط علی ربیعی دژخیم اطلاعاتی نظام و سخنگوی دولت روحانی

علی ربیعی:

پنج سناریوی محتمل پیش روی ما قرار داشت. یک سناریوی بدون مداخله بود که اساساً ما آن را دنبال نکردیم.

سناریو و مداخله حداقلی بود.سناریو و مداخله متوسط به سمت خوب با مداخله سنگین و سخت گیری حداکثری یا همان سناریویی قرنطینه.

ما انتخابمان اگر سناریوی اول بود گزارشی که در ستاد ارائه شد ما با ۱۱۱ هزار فوتی روبرو می‌شدیم در سناریوی دوم ۳۳۰۰۰ سناریوی سوم ۱۸۰۰۰ و در سناریوی چهارم ۱۱ هزار و در سناریوی پنجم عدد کمتری.

ما بین سناریوی ۴ و ۵ را انتخاب کردیم.